Polyscias balfouriana 'Aralia Balfour' 4"


Collections: Houseplants