Deutzia Yuki Snowflake 2 gal

  • Yuki Snowflake Deutzia.
  • Heavy blooming, elegant white spring flowers.
  • Burgundy fall foliage.
  • Deciduous shrub.
  • Part to full sun.
  • 1-2' tall and wide.